xmarino4ka: (ЖЖ Украина)
[personal profile] xmarino4ka
18 грудня у Горішніх Плавнях на площі біля ялинки пошановувачі "русского мира" планували провести акцію - флешмоб та промекати пісні комуністично-радянської доби російської імперії. Вибір дати (18 грудня - день народження Сталіна) і "творів" тієї самої доби був відповідний: "Комсомольци- добровольци", Прощание славянки".

Силами небайдужих місцян, при підтримці бійців АТО, мекати місцевим путіноїдам не дозволили. При вигляді крові, якою хлопці рясно полили місце російського шабашу браві борці за русь єдіную забувши слова пісні розбіглись. Залишкам цінувальників радянської пісні пояснили, що їх репертуар не відповідає викликам сьогодення нашого міста. Найупоротішим співакам хору радянської пісні було окремо пояснено, що слова: "где б мы ни были, с нами Россия", "Ждёт победы России святыня, Отзовись, православная рать!", "Под хоругви мы встанем все смело Крестным ходом с молитвой пойдём, За Российское правое дело Кровь мы русскую честно прольём", "Встань, Россия, из рабского плена. Дух победы зовёт, в бой пора!", "Хорошо над Москвою-рекой", під час війни з росією є не тільки не актуальні а й шкідливі для їхнього здоровья.


ссылка на ютуб

У якості лікуваня та профілактики хвороби надбаного радянського запалення мозку їм було запропоновано вивчати українську історію, культуру та пісні тощо. Ну і як потім виявилось з коментів "сведетелей лёши марченка" акцію ім зірвав "Правий Сектор")) Подейкують, що на ялинці бачили відповідні візитівки.

Сергій Калина

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профиль

xmarino4ka: (Default)
Xmarino4ka

December 2016

S M T W T F S
    1 23
4 5 6 7 8910
1112 13 14 15 1617
18 19 202122 23 24
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:59 am
Powered by Dreamwidth Studios