xmarino4ka: (Default)
[personal profile] xmarino4ka
Шановні друзі!
"Центр Комп'ютерної освіти" (м. Дніпро) та ООО Варкон за підтримки осередку Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО у Дніпропетровській області разом розпочинають курси, які орієнтовані на ветеранів АТО та переселенців з Донецької та Луганської областей. Ціль курсів - надати шлях до соціалізації та можливість отримати достойний заробіток для громадян України. Навчання цілком безкоштовне. В процесі навчання курсанти отримають практичні навички з програмування та можливість подальшої праці у команді розробників над різними проектами (в залежності від рівня курсанта).
Для того, щоб прийняти участь у навчанні необхідно пройти співбесіду з загальних запитань та визначення рівня комп'ютерної грамотності. В залежності від результатів співбесіди приймається рішення про напрямок навчання.
Для запису необхідно заповнити форму:

обо за посиланням тут
На сьогодні пропозиція дійсна для жителів Дніпра та області, можливо організація навчального процесу у інших регіонах. Групи 4-5 чоловік. 4 раз на тиждень.
Дякую за розповсюдження. Також запрошуємо волонтерів для допомоги.


Оригинал взят у [livejournal.com profile] k0t1 в ИТ курси для тих, хто хотів би змінити своє життя!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профиль

xmarino4ka: (Default)
Xmarino4ka

December 2016

S M T W T F S
    1 23
4 5 6 7 8910
1112 13 14 15 1617
18 19 202122 23 24
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:56 am
Powered by Dreamwidth Studios